نمایشگاه صنعت برق تهران ۹۶

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ۱۳ تا ۱۶ آبان ۹۶ در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور شرکت های داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق و صنایع
وابسته جدیدترین دستاورد های خود به رقابت می پردازند .
 حضور نشریه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان حامی رسانی و با پخش رایگان ویژنامه ۲۰۰۰۰ بین بازدیدکنندگان و غرفه دارها
590017