ویژه نامه نمایشگاه بین المللی تاسیسات

۱-۸ ویژه نامه کم حجم

ویژه نامه نمایشگاه بین المللی  تاسیسات و سیستم های سرمایشی  و گرمایشی

نشریه بازار ساختمان و تاسیسات با توزیع رایگان بیش از ۳۰ هزار تیراژ ویژه نامه نمایشگاه بین المللی تاسیسات و

سیستم های سرمایشی و گرمایشی در طول برگرگزاری نمایشگاه