مدیریتHSE

نخستین سمینار تخصصی مدیریت در تغییر در HSE

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به نخستین سمینار تخصصی مدیریت در تغییردرHSEاین کنفرانس در ۱۴ آبان ۱۳۹۴ در هتل المپیک با حضور دکتر هاشم ستاره و دکتر بهمن عبدالحمیدزاده و مهندس حسین مشهدی و مهندس کشاورز سخنرانان این سمینار برگزار شد. ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان تنها حامی رسانه ای در این سمینار به پوشش خبری و پخش رایگان ماهنامه خود پرداخت.