۱۶ بهمن ماه، اولین همایش مهندسی عمران,شهرسازی و توسعه پایدار

اولین همایش مهندسی عمران,شهرسازی و توسعه پایدار به گزارش خبرنگار ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات اعزامی ۱۶بهمن در دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر تدین رئیس انجمن بتن و جمعی از اساتید از دانشگاههای معتبر کشور در صنعت ساختمان برگزار شد