پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت BIM

به گزارش خبرنگار اعزامی از نشریه بازار ساختمان به محل برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت ( BIM ) و صحبت با جناب آقای مهندس امیدرضا ریاحی دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص بحث مدل سازی اطلاعات ساخت با دید مثبت اضافه کردند که یکی از مهمترین دغدغه های صنعت ساختمان این مبحث میباشد در خصوص یکپارچگی این صنعت بهبود بحث الزامات طراحی تا انتهای دوره ساخت و بهره برداری درخصوص دید بهتر در خصوص پروژه ها ، مدلسازی پروژه ها و ساخت پیش از ساخت را میتوانیم با استفاده از تجارب بین المللی بهبود ببخشیم.

الگو های بین المللی که از تجارب همکاران و مهندسان صنعت ساختمان داشته اند میتواند اتفاق بزرگی در خصوص رویکرد مدلسازی صنعت ساختمان رقم بزند.

 

همچنین در ادامه صحبت با جناب مهندس سعید خلیلی  رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مدلسازی درخصوص دغدغه های انجمن صنفی اضافه کردند: که BIM امروزه در سطر خبر ها میباشد و کارفرمایان شروع به استفاده از این مدلسازی کرده اند . از آغاز به کار انجمن صنفی خدمات مدلسازی و دفاع از حقوق صنفی خود و حلقه اتحاد میان کارفرمایان و خدمات دهندگان مدلسازی اطلاعات ساخت خبر دادند.

در ادامه صحبت با یکی از شرکت های فعال خدمات دهنده مدلسازی اطلاعات ساخت با مهندس نادر جمالی هیئت مدیره شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در خصوص مقالات و کنفرانس های متعدد پیش از این کنفرانس در خصوص شرکت بنایار اضافه کردند: این شرکت در خصوص مدلسازی اطلاعات ساخت با کمک تیم دانشگاه علم و صنعت موفق به تدوین آئین نامه (BIM) در سازمان برنامه و بودجه کرده اند و همچنین از توسعه مدلسازی اطلاعات ساخت در سطح کشور خبر دادند و همچنین از کلیه کارفرمایان و فعالین در حوزه صنعت ساختمان دعوت به همکاری های بیشتر کرده اند.