هجوم خریداران مسکن به این منطقه تهران

بررسی فایل های فروش این سه منطقه نشان می دهد که فروشندگان آپارتمان در این منطقه بیش از قیمت میانگین منطقه آپارتمان های خود را برای فروش گذاشته و تعداد فایل های قرمز بیش از فایل های سیاه و سبز است.

هجوم خریداران مسکن به این منطقه تهران

با وجود افزایش قیمت، بازار مسکن این بار با افزایش خریدار هم رو به رو بوده است، ۳ منطقه تهران بیش از ۵۰ درصد رشد معاملات مسکن را درخرداد ماه تجربه کرده اند ۶ با رشد ۶۷.۴۴ درصد بیشترین افزایش معاملات را در خردادماه داشته است.

منطقه ۱۲ با رشد ۶۵.۸۸ درصد درجایگاه دوم قرار داردو منطقه ۲۲ نیز با ۵۷.۸۹ درصد افزایش سومین منطقه ای است که با رشد معاملات رو به رو بوده است .

در منطقه شش ۵۷۶ معامله درآخرین ماه فصل بهار به ثبت رسیده ،منطقه ۱۲ نیز ۴۲۳ معامله و در منطقه ۲۲ هم ۲۴۰ معامله مسکن انجام شده است . در منطقه یک که گران ترین منطقه تهران است رشد معاملات قابل توجه بوده ، درخرداد ماه در این منطقه ۶۲۰ معامله انجام شده و رشد ماهانه تعداد معاملات ۴۴.۸۶ درصد بوده است .

بررسی فایل های فروش این سه منطقه نشان می دهد که فروشندگان آپارتمان در این منطقه بیش از قیمت میانگین منطقه آپارتمان های خود را برای فروش گذاشته و تعداد فایل های قرمز بیش از فایل های سیاه و سبز است.