Tag Archives: نمایشگاه صنعت ساختمان همدان ، نمایشگاه های بین المللی ،نشریه بازار ساختمان و تاسیسات

نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

نمایشگاه صنعت ساختمان همدان ، به گزارش خبر نگار نشریه بازار ساختمان و تاسیسات هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تأسیسات در همدان گشایش یافت. اشرف،مسئول اجرایی نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ۷۰شرکت کننده ازاستان‌های تهران، مرکزی، اصفهان، قم، قزوین، یزد و همدان دستاوردهای خود را در فضایی افزون بر ۲۵۰۰مترمربع به نمایش گذاشته اند. ویادامه اخبار