Tag Archives: سازه های پیشتنیده

سازه های پیش تنیده بتنی :مزایا سازه های پیش تنیده بتنی در صنعت ساختمان

مزایای استفاده از سازه های  پیش تنیده بتنی در صنعت ساختمان :   پیش تنیدگی ایجاد یک تنش ثابت دائمی در یک عضو بتنی است که به اندازه لازم به طوری که اثر این تنش مقداری از تنش های ناشی از بارها ی مرده و زنده در این عضو خنثی شده که مقاومت باربری آنادامه اخبار