صفحه اصلی / آرشیو برچسب دانشگاه هاروارد ، نشیریه بازار ساختمان و تاسیسات ، ویژه گی های ساختمان سالم ،فضای کاری ئ مسکونی ،حفظ دمای مناسب ، رطوبت ، تهویه هوا

آرشیو برچسب دانشگاه هاروارد ، نشیریه بازار ساختمان و تاسیسات ، ویژه گی های ساختمان سالم ،فضای کاری ئ مسکونی ،حفظ دمای مناسب ، رطوبت ، تهویه هوا

ساختمان : محققان دانشگاه هاروارد، ویژگی های یک ساختمان سالم را معرفی کرده اند

محققان دانشگاه هاروارد، ویژگی های یک ساختمان سالم را معرفی کرده اند

ساختمان:محققان دانشگاه هاروارد، ویژگی های یک ساختمان سالم را معرفی کرده اند   ماه گذشته، بخش سلامت عمومی دانشگاه هاروارد، فعالیت های تازه ای را در حوزه معرفی ویژگی های ساختمان های سالم آغاز کرده اند. با هدف بهبود زندگی افراد در همه ساختمان ها، در هر مکانی و در …

بیشتر »