Tag Archives: بازار مسکن، وضعیت نا بسامان مسکن ،نظام بانکی ،قیمت مسکن ، قیمت ارز و طلا

وضعیت نا بسامان اقتصادی : چرا بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تعلل می‌کند؟

 وضعیت نا بسامان اقتصادی : چرا بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تعلل می‌کند؟ نظام بانکی بزرگترین برنده گرانی‌ها و نابسامانی های بازار در این شرایط نابسامان اقتصادی و گرانی های متعدد در بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا، بزرگترین برنده اشخاصی هستند که صاحبان اصلی این دارایی ها محسوب می‌شوند. طی هفته های اخیر،ادامه اخبار