مالیات‌های تنظیمی ابزار مهم کنترل بازار مسکن

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیند‌های مالیاتی گفت: اگر فردیی بیش از ۵ خانه خالی نگه داشته باشد، میزان مالیات فرد دو برابر حساب می‌شود.

blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”6000″ cat=”28″ posts=”100″ readmore=”ادامه اخبار” readmore_color=”alert” readmore_style=”underline” readmore_size=”small” show_date=”false” image_height=”56.25%” image_hover=”zoom”]