چند راهکار عملیاتی برای تحقق هدف گذاری های دولت درحوزه مسکن

علاء الدین ختایی اظهار کرد: اگر قرار باشد دولت در حوزه مسکن مانند یک پیمانکار ورود پیدا کند،به هیچ عنوان امکان تحقق اهداف

دولت درحوزه مسکن فراهم نمی شود. اما اگر فرآیند ساخت وساز به مردم واگذارشودامکان عملیاتی کردن برنامه جهش تولید مسکن فراهم خواهد شد.

وی نگاه پیمانکاری به بدنه دولت درحوزه مسکن را دیدگاه نادرستی ارزیابی کرد وگفت:

دولت باید درحوزه مسکن به عنوان سیاست گذار و تسهیل گر ورود پیدا کند وشرایط را

برای اجرای بهینه ساخت وساز فراهم کند.به عنوان مثال یکی ازپیش شرط های تولید بهینه مسکن،

دسترسی به زمین های قابل آمایش است که امکان خدمات رسانی زیربنایی و روبنایی درکوتاه ترین زمان ممکن به آنها فراهم باشد.