اوضاع اورگرند بحرانی‌تر شد/ شرکت از پرداخت سود اوراق بازماند