جولان گرانی در بازار مسکن بیرجند

علیرضا اربابی در خصوص قیمت مسکن در خراسان جنوبی اظهار کرد: طی یک ماه اخیر، قیمت مسکن افزایش یا کاهش نداشته و قیمت اجاره و خرید و فروش راکد بوده است.

وی با اشاره به مقایسه بلندمدت، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت مسکن در بیرجند در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

علیرضا اربابی در خصوص قیمت مسکن در خراسان جنوبی اظهار کرد: طی یک ماه اخیر، قیمت مسکن افزایش یا کاهش نداشته و قیمت اجاره و خرید و فروش راکد بوده است.

وی با اشاره به مقایسه بلندمدت، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت مسکن در بیرجند در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.