فراخوان تشکل های فنی مهندسی جهت کاندیداتوری و ثبت نام مهندسان در انتخابات شورای شهر و روستا

فراخوان تشکل های فنی مهندسی جهت کاندیداتوری و ثبت نام مهندسان در انتخابات شورای شهر و روستا