مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران ۳۰دی ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران ۳۰دی ماه ۱۳۹۸ توزیع رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات میان دوهزار مهندس حاضرphoto_2020-02-05_10-13-52