نمایشگاه بین المللی سرمایشی و گرمایشی اصفهان ۲۴الی۲۷دی ماه۹۸

نمایشگاه بین المللی سرمایشی و گرمایشی اصفهان ۲۴الی۲۷دی ماه۹۸ محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان.

توزیع رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در غرفه اختصاصی خود میان تمام بازدیدکننده ها

photo_۲۰۲۰-۰۱-۲۰_۰۱-۰۴-۴۹ (2) photo_۲۰۲۰-۰۱-۲۰_۰۱-۰۴-۴۹ (3) photo_۲۰۲۰-۰۱-۲۰_۰۱-۰۴-۴۹ photo_۲۰۲۰-۰۱-۲۰_۰۱-۰۴-۵۰ (2) photo_۲۰۲۰-۰۱-۲۰_۰۱-۰۴-۵۰