میدکس “نمایشگاه دکوراسیون داخلی معماری تهران میدکس ۲۴الی۲۷دی ماه۹۸”

نمایشگاه دکوراسیون داخلی معماری تهران میدکس ۲۴الی۲۷دی ماه۹۸

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران. توزیع رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در غرفه اختصاصی خود میان تمام بازدیدکننده ها

نمایشگاه های ساختمانی