نمایشگاه صنعت ساختمان کرج ۹الی ۱۳دی ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان کرج ۹الی ۱۳دی ماه ۱۳۹۸ تنها ماهنامه حاضر در این نمایشگاه، توزیع رایگان ماهنامه میان بازدیدکنندگان و غرفه داران در غرفه اختصاصی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات