هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان ۱۷ الی ۲۰ دی ماه

هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان انبوهسازی سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان  اصفهان ۱۷ الی ۲۰ دی ماه 

Sakhteman(Chapi)