دهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون (میدکس) تهران ۲۴ تا ۲۷

 

دهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون (میدکس) تهران ۲۴ تا ۲۷

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۸/۱۰/۲۴ (۰۱/۱۴/۲۰۲۰)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ (۰۱/۱۷/۲۰۲۰)
نوع نمایشگاه:
بین المللی

59005678