هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات۲۹مهر الی ۲آبان۱۳۹۸

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران پخش رایگان

ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در غرفه اختصاصی میان بازدیدکنندگان و غرفه داران ۲۹مهر الی ۲آبان۱۳۹۸

 

 

نمایشگاه های ساختمانی