پیش‌بینی قیمت مسکن

پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۸

با بررسی روند تغییرات قیمت مسکن در سال های اخیر مشاهده می شود که نیمه دوم هر سال دوران سکون در بازار مسکن است. پس از افزایش قیمت شهریور ماه روند تورم ماهیانه مسکن از مهر ماه تا اسفند ماه در حالت کاهشی خواهد بود.

پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۸ رسیدن به ثبات نسبی در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن نزدیک به صفر خواهد بود. معمولاً از ماه مهر تا بهمن ماه بازار مسکن در حالت رکود بسر می برد. این وضعیت در دی ماه هر سال به اوج خود می رسد.

بدین ترتیب با توجه به افزایش قیمتهای متوالی مسکن و عدم کشش قیمتی بازار، پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری رسیدن به ثبات قیمتی است. این وضعیت در هر سال تا نزدیک نوروز و اسفند ماه ادامه یافته، تا اینکه در اسفند ماه با افزایش میزان تقاضای بازار به بیشترین حد خود می رسد. در اسفند ماه سال ۹۷ میزان تورم ماهیانه به ۸.۸ درصد رسید که پس از شهریور ماه بیشترین تورم ماهیانه سال ۹۷ را رقم زد.