هفدهمین همایش روز بتن و اولین همایش سنگدانه ۱۴الی ۱۶ مهر ۹۸

هفدهمین همایش روز بتن و اولین همایش سنگدانه ۱۴الی ۱۶ مهر ۹۸

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۰_۱۶-۳۵-۴۵