همایش مدیریت دانش تا مدیریت عملکرد ۲۴مرداد۹۸

همایش مدیریت دانش نا مدیریت عملکرد ۲۴مرداد۹۸
(مکان تهران مرکز همایشهای صداوسیما) حضور ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات جهت توزیع ماهنامه و گزارش

photo_2019-08-17_11-51-04