نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کشور ۶الی۹مرداد۹۸

حضور و پخش ماهنامه بازار س اختمان و تاسیسات در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کشور ۶الی۹مرداد۹۸ با غرفه اختصاصی
اخبار نمایشگاهها و همایش صنعت ساختمان سراسر کشور راه. تبلیغ ارزان همزمان بیشترین تاثیر.توزیع رایگان هدفمند ماهنامه به سازندگان.