شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل ۱۹الی۲۲تیر ما ۹۸

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل ۱۹الی۲۲تیر ما ۹۸ توزیع رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات میان بازدیدکنندگان و غرفه داران در غرفه اختصاصی ماهنامه
تیراژ ۲۰هزار نسخه در ماه توزیع هدفمند به سازندگان توسط پست رایگان. توزیع رایگان در نمایشگاههای صنعت ساختمان

photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۴_۱۶-۵۷-۲۴