نمایشگاه صنعت ساختمان معماری سرمایشی گرمایشی مشهد ۴-۷تیرماه ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان معماری سرمایشی گرمایشی مشهد ۴-۷تیرماه ۹۸ توزیع رایگان در غرفه اختصاصی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات میان تمام بازدیدکنندگان و غرفه داران

 

ساختمان