همایش ملی جایگاه مهندسی ساخت و ساز شهري میان مهندسین و سازندگان.۲۲خرداد۹۸

حضور و پخش ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در چهارمین همایش ملی جایگاه مهندسی ساخت و ساز شهري میان مهندسین و سازندگان.۲۲خرداد۹۸ مکان نیاوران تهران

نمایشگا های ساختمانی