همایش نمای ساختمان (۹ الی ۱۱ بهمن ۹۷)

حضور خبرنگار ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در همایش نمای ساختمان با محوریت مصالح (۹الي۱۱بهمن)بوستان گفتگو