همايش ایران مدرن ساختمانهای ماندگار پنجم اسفند

حضور و پخش ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در همايش ایران مدرن ساختمانهای ماندگار پنجم اسفند سالن رایزن نیاوران تهران. با حضور ۱۸ انبوهساز برتر کشور و مهندسان ساختمان و معمار