جشن چهارم روز مهندس (نهم اسفند ۹۷ )

نهم اسفند ماه ۱۳۹۷حضور ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در سالن همایشهای وزنه برداری تهران با غرفه اختصاصی جهت توزیع رايگان ماهنامه میان بیش از دو هزار مهندس ساختمان عضو نظام مهندسی تهران در جشن چهارم روز مهندس