سازمان نظام مهندسی (قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان)

سازمان نظام مهندسی (قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان)

وفق بند ۸-۴-۶ شیوه نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورتی که اشخاص حقیقی سازنده ذیصلاح بخواهند ذر زمینه طراحی و نظارت ساختمان فعالیت نمایند، باید برای تمامی

کارهای در دست اقدام گواهی پایان کار از ناظر دریافت نمایند و طبق بند ۹-۴-۲ شیوه نامه مذکور، اشخاص حقیقی شاغل در سازنده حقوقی نمی توانند از ظرفیت اشتغال حقیقی به صورت جداگانه استفاده نمایند.

ساختمان