نمایشگاه بیمارستان سازی( ۳الی ۶دی ماه )

حضوروپخش رایگان ماهنامه بازارساختمان تاسیسات در چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،تجهیزات وتاسیسات بیمارستانی
۳الی ۶دی ماه ۹۷