وزارت راه و شهر سازی ( دیدار روحانی با وزیر و مدیران وزارت راه و شهر سازی )

 

 وزارت راه و شهر سازی ( دیدار روحانی با وزیر و مدیران وزارت راه و شهر سازی )

 

به گزارش نشریه بازار ساختمان و تاسیسات در دیدار روحانی با وزیر و مدیران وزارت راه و شهر سازی: رئیس جمهور توسعه حمل و نقل ریلی را به لحاظ ایجاد امنیت و آرامش برای مردم و بهره

گیری از مزیتهای ترانزیتی آن، از اولویت فعالیت ها در وزارت راه و شهرسازی برشمرد و با اشاره به برنامه های گسترده دولت در گسترش خطوط ریلی کشور، تاکید کرد: حدود ۲۰ درصد خطوط راه آهن کشور در این دولت احداث شده.

عمران و شهر سازی          عمران و شهر سازی