نمایشگاه صنعت ساختمان همدان

نمایشگاه صنعت ساختمان همدان ، به گزارش خبر نگار نشریه بازار ساختمان و تاسیسات هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تأسیسات در همدان

گشایش یافت. اشرف،مسئول اجرایی نمایشگاه گفت:

در این نمایشگاه ۷۰شرکت کننده ازاستان‌های تهران، مرکزی، اصفهان، قم، قزوین، یزد و همدان دستاوردهای خود را در فضایی افزون بر ۲۵۰۰مترمربع به نمایش گذاشته اند.

وی با بیان اینکه اهمیت و تأکید نمایشگاه این دوره بر تولید داخلی است اظهار داشت: استفاده از مصالح، ابزار و طرح‌هایی که بیش‌ترین بهره وری اقتصادی را در پی داشته

و هماهنگ و متناسب با فرهنگ، دین و اقلیم کشور باشد، مهم‌ترین دغدغه‌ی مشارکت‌کنندگان است.

این نمایشگاه تا جمعه ۱۶شهریورماه همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان دایر است.