کاهش معاملات بازار مسکن تهران در مرداد ماه

کاهش معاملات بازار مسکن تهران  در مرداد ماه

به نقل از بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی

شهر تهران ۷۴ میلیون ریال  بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۶۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

گفتنی است، گزارش تحولات بازار مسکن  برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های

اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

در مردادماه سال ۱۳۹۷، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۰.۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب

۱۱.۲ و ۳۳.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۰.۷۴ میلیون ریال بود

که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱  و ۶۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین در مردادماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۷۴.۰ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل

۶۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد. تعداد معامالت انجام شده طی این ماه ۱۲.۰ هزار فقره بود که نسبت به مردادماه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳.۲ درصد کاهش دارد.

در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نیز تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به  ۶۴.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش

از آن ۷.۳ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای

تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴.۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت

به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۱ و ۱۱.۸ درصد رشد نشان می دهد