بیمه کارگران :پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی امسال تکمیل می شود

 بیمه کارگران :پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی امسال تکمیل می شود

 

همواره یکی از مشکلاتی که کارگران ساختمانی با آن روبه رو بوده اند و طی سال های گذشته با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده، موضوع بیمه است.

هم اکنون این چالش به دلیل رکود نسبی که بر بازار کار و ساختمان سایه افکنده است، لزوم و نیاز آن را دوچندان کرده است. به اینپیامک ها که از سوی مردم به روزنامه خراسان رسیده ،

توجه کنید:« وضعیت بیمه کارگران ساختمانی که جزو قشرهایضعیف جامعه هستند به گونه ای است که باز هم مثل همیشه منجر به پایمال شدن حق کارگران ساختمانی شده

«چرابیمه کارگران ساختمانی توسط اداره تامین اجتماعی سهمیه بندی شده است؟ این کارغیرعادلانه ، غیرمنصفانه ، غیرمنطقی وغیر قانونی است.»

«من سازنده ساختمان هستم. تامین اجتماعی برای صدور پروانه کار از مالک پولی برای بیمه ساختمان می گیرد. بماند که اصلا در زمان وقوع حادثه هیچ گونه خدماتی به مالک نمی دهد؟»

به دنبال ارسال این پیامک ها به روزنامه و طرح مشکلات مردم ، این موضوعات را با مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی مطرح کردیم. بهروز کریمی با بیان این که

طبق اعلام کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی یک میلیون و ۳۰۰ کارگر ساختمانی در کشور در این صنف فعال هستند، گفت: از سال ۸۶ تا کنون یک میلیون و ۱۰۰ کارگر تحت پوشش بیمه

تامین اجتماعی قرار گرفته اند و ۲۰۰ هزار نفر دیگر هم تا پایان امسال به مرور بیمه می شوند.

 

وی ادامه داد: طبق قانون مربوط به سال ۵۲ کارگران ساختمانی فقط در مورد حوادث ناشی از کار بیمه می شدند اما در سال ۸۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شد و از همان زمان

سازمان تامین اجتماعی به تدریج شروع به نام نویسی وپوشش کارگران ساختمانی کرد به نحوی که اکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کارگر و با احتساب خانواده های آن ها دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر

تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

 

وی درباره شرایط احراز کارگران با تاکید بر این که برای این که کارگران ساختمانی بیمه شوند باید کارگران واقعی شاغل در این صنعت را شناسایی کنیم، اظهار کرد: حق بیمه کارگران ساختمانی ۳۰ درصد است

که ۷ درصد سهم متقاضی ، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد سهم کارفرماست که از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری وصول می شود. بنابراین با توجه به این که مبلغ حق بیمه که کارگران

ساختمانی باید پرداخت کنند حدود ۹۶ تا ۱۱۰ هزار تومان است؛ موضوع پایین بودن میزان حق بیمه ، منجر به ایجاد تقاضای غیرواقعی در جامعه شده است بنابراین ما باید کارگران واقعی را که در صنعت ساختمان شاغل هستند، شناسایی کنیم