سازه های سبک بتنی

مزایای  سازه های سبک بتنی

 

درحال حاضر  در  ایران کلیه امکانات تولید فوم بتن سبک به لحاظ ادوات و مایع فوم ( ماده کف زا جهت تولید حباب های هوا ) با قیمت مناسب وجود دارد.

بتن کفی سالهاست که درسراسر جهان با موفقیت درساختمان سازی بصورت بلوک ، قطعات پیش ساخته وبتن درجا در انواع پروژه های عمرانی مورد استفاده بوده است.

انواع سازه های سبک بتنی  و مزایای استفاده از آنها رادر صنعت ساختمان:

– بتن های سبک هوادار

باافزایش درصد هوای موجود دربتن از طریق اضافه نمودن مواد شیمیایی هوازا به مخلوط بتن می توان وزن بتن راکاهش داد . بتن های موسوم به فوم بتن ( بتن کفی ) وگازی دراین گروه قرار دارند :

الف – بتن سبک کفی ( فوم بتن سبک )

دراین روش بااستفاده از کف حاصل از مایع فوم که درفوم ژنراتور تولید شده وملات سیمان وماسه بادی دریک میکسر مخصوص پس از اختلاط ، درحداقل زمان ، بتن سبک تولید می شود

این سیستم یکی از بهترین روش های تولید بتن سبک می باشد که بایستی توجه بیشتری از طرف دولت ودست اندرکارن ساختمان در بخش خصوصی بدان معطوف گردد چون سرعت عمل

کیفیت مناسب وصرفه اقتصادی بالا از خصوصیات ویژه این روش تولید می باشد .

ب- بتن سبک گازی

این بتن با استفاده از ایجاد گاز دربتن باروش های شیمیایی دراتوکلاو متورم وسبک می گردد که قطعات بزرگ پس از سرد شدن به اندازه های دلخواه قابل برش می باشند . از مواد شیمیایی

مورد استفاده دراین سیستم می توا ن از پودر آلومینیوم ، کاربید کلسیم ویا کلروکلسیم درمجاورت سیمان ، گچ ، آهک ، سیلیس ، میکروسیلیس و غیره نام برد .اخیراً درایران کارشناسان

ساختمان با کمک تکنولوژی روسیه بتن گازی بدون استفاده از اتوکلاو تولید نموده اند که به لحاظ قیمت تمام شده وکارآرایی بالا جهت تولید پانل وبلوک های سبک از روش های مناسب محسوب می شود.