نمایشگاه صادرات و واردات

نمایشگاه تخصصی صادرات و واردات و خدمات گمرکمی و بازرگانی ، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و صنایع وابسته
نمایشگاه تخصصی صادرات و واردات و خدمات گمرکمی و بازرگانی ، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و لوازم جانبی

نمایشگاه تخصصی صادرات و واردات وخدمات گمرکمی و بازرگانی ، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و لوازم جانبی

زمان برگزاری ۲۷ الی ۳۰ بهمن ۹۶

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند