سازه

دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

به گزارش خبرنگارر اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران، این نشسن ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با حضور مهندس ترکان رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور و جمعی دیگر ازمسئولین دولتی و خصوصی و مهندسی سازه به صورت باشکوهی برگزار شد که نشریه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان حامی رسانه ای با داشتن غرفه ای اختصاصی به توزیع صدها ماهنامه بصورت رایگان میان کلیه مهمانها پرداخت.