نمایشگاه قائمشهر

دوازدهمین نمایشگاه صنعتت ساختمان مازندران ۴ الی ۸ خرداد در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مازندران قائمشهر با حضور ۸۹ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد. ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات با داشتن غرفه اختصاصی در نمایشگاه ساختمان قائمشهر ضمن پوشش خبری از این نمایشگاه با شکوه اقدام به پخش رایگان صدها ماهنامه میان بازدیدکنندگان و مدعوین این نمایشگاه نمود.رئیس نظام مهندسی استان مازندران تورج نائیج پور در این نمایشگاه افزود صنعت ساختمان به عنوان محرک اقتصادی نقش موثری در رشد و توسعه کشور دارد و بر اساس آمارهای منتشر شده ۴۰ درصد از گردش اقتصادی کشور در بخش صنعت ساختمان است از این رو هر گونه ارتقاء و پیشرفت در صنعت ساختمان تاثیر جدی بر تمام ابعاد جامعه خواهد داشت