سد و تونل

اولین نمایشگاه بین المللی تونل سازی،پل سازی ،راه سازی ،ماشین آلات وتجهیزات وابسته همزمان با نمایشگاه قیروآسفالت وعایق ها درتاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ آذرماه۱۳۹۳ درمحل نمایشگاه های بین المللی تهران باحضور بیش از ۴۰ شرکت داخلی وخارجی برگزار گردیدکه بازهم نشریه بازار ساختمان وتاسیسات باحضور فعال وتوزیع هدفمند بین غرفه داران وبازدیدکنندگان همراه باتهیه گزارش سعی در عمل به تعهد خوددر قبال مخاطبان خود داشت